Mỗi lần thấy người ăn xin, bạn thường có suy nghĩ không tốt về họ, bạn cho rằng họ lừa gạt, dùng thủ đoạn kiếm tiền, nếu bố thí thì bạn cảm thấy họ không xứng đáng? Nhưng nếu không bố thí bạn lại thấy áy náy lương tâm? Đã từng nhiều lần, khi thấy một người phụ nữ khắc khổ bồng đứa nhỏ đen nhẻm ngủ li bì trong tay, tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải con của cô ta, cho tiền rồi thì cô ta có dùng để chơi thuốc, đứa bé liệu có được ăn uống đầy đủ và nhận được gì từ số tiền được bố thí hay không. Với sự vô minh, tôi đã luôn dùng tâm phân biệt, tâm không trong sạch, tâm không thanh tịnh khi muốn bố thí. 

Nếu nghi ngờ, tâm của bạn sẽ bị bất an, phiền não. Nếu bố thí với tâm chân thành thanh tịnh, không suy nghĩ đến thật giả, tâm bạn sẽ được an vui, biết đâu đây sẽ là phương tiện để giúp họ dần thức tỉnh lương tâm, tự mình quay đầu. Bạn hoài nghi với người ăn xin để làm gì? Hoài nghi thì dứt khoát không cho, đã cho thì không hoài nghi. Bạn chỉ cần biết rằng mình đang thực hành hạnh bố thí với tâm xả ly, tâm thiện, vô phân biệt, không kỳ thị và không đặt điều kiện, nhân quả của ai người nấy chịu. Đây là hành động cao siêu nhất của sự bố thí. Nếu bạn bố thí theo tinh thần Bồ Tát, nghĩa là bố thí mà không thấy có người bố thí, người tiếp nhận sự bố thí và phẩm vật bố thí, thì công đức vô lượng và hạnh phúc sẽ rất lớn.Đức Phật dạy rằng: "Thiện nam tử, nếu có người đối với tài sản, giáo pháp và món ăn uống khởi lòng bỏn xẻn nên biết người ấy trong vô lượng đời bị quả báo u mê, nghèo cùng. Thế nên Bồ Tát lúc tu bố thí Ba la mật cần phải làm lợi ích cho mình và cho người. Thiện nam tử, nếu người ưa bố thí, đối với tất cả kẻ oán thù đều khởi tưởng thân mật, người không được tự tại khiến họ được tự tại, tin nhân quả của hạnh bố thí và tin nhân quả của trì giới, người ấy được thành tựu quả báo bố thí"

Bạn không cần phải giàu có mới có thể thực hiện phép bố thí. Sự thật là mình giàu có hơn mình tưởng rất nhiều. Chỉ cần trở về với chính mình, thực tập hơi thở chánh niệm và nhận diện để thấy rằng cho đi niềm hạnh phúc, tình thương yêu, hiểu biết và tự do là mình đã có thể làm cho rất nhiều người hạnh phúc. Khi làm cho người khác hạnh phúc, tự thân mình cũng sẽ được hạnh phúc. 

Võ Thị Mỹ Nhung